Verksamheter

Alla Villa Vitas verksamheter utgår från samma behandlingsinriktning med liknande behandlingsinslag. Våra verksamheter har utvecklats i samarbete med våra klienter och uppdragsgivare där vi identifierat och tillgodosett s.k. icke tillgodosedda behov. Vårt unika koncept gör det möjligt att skapa den bästa optimala behandlingen för varje enskild klient. Man kan exempelvis påbörja sin behandling på en enhet för att senare fortsätta sin behandling på en annan enhet. Villa Vita fortsätter ständigt att utvecklas med hjälp av våra klienter och uppdragsgivare, där allas kunskap är vår utgångspunkt!

 


Villa Vita Högagärdet

Med en vidunderlig utsikt och med naturen inpå knutarna ligger Högagärdet, strax utanför Mullsjö i Västergötland. Här finns 14 platser för män och kvinnor. Verksamheten bedrivs i en byggnad från 1700 -talet med två flygelbyggnader där det finns separata boende för män och kvinnor.

Här finns möjlighet att i ett socialt sammanhang arbeta med sig själv utifrån missbruksproblematik, psykisk ohälsa, svårigheter i ADL, våldsutsatthet/destruktiva relationer och trauman etc.

Vi samverkar med klient och socialtjänst och utformar utifrån ett helhetsperspektiv en individuell behandling, vilken ska leda till ett sunt och hållbart liv efter behandlingen hos oss.

Våra gruppsessioner utgörs utav:
Återfallsprevention – manualbaserad utifrån MI och KBT, Acceptance and Commitment Therapy, Kognitiv beteendeterapi, MI, Nada, Yoga, Mindfulness, fysisk aktivitet, processgrupper.

Vi arbetar med individuella samtal. Samtalen sker tillsammans med utbildade samtalsterapeuter 2 ggr/v, utöver dessa samtal arbetar all personal miljöterapeutiskt. Utifrån ett helhetsperspektiv ser vi relationen i miljön lika viktig som relationen i de strukturerade behandlingsinslagen.

Övriga insatser
Det finns möjlighet att få stöd i det som klient och uppdragsgivare ser som relevant för behandlingen så som bankärenden, id handling, kontakt med myndigheter, tandläkare, sjukvård etc.

Hos oss finns en Leg.Arbetsterapeut som kan erbjuda ADL- utredning och behandling utifrån klientens behov.

Vi har också personal med kockutbildning för den som önskar utökad kunskap och färdighet inom olika områden som rör kosten.

Vi arbetar övergripande med att etablera och hitta balans i vardagliga rutiner utifrån kost, motion och sömn som tre vitala grundpelare.

Här erbjuder vi bla:

 • Gym
 • Utomhusträning
 • Yogasal
 • Bastu
 • Naturaktiviteter & fiske
 • Kreativ verkstad/ateljé
 • Trädgård och växthus

Helgaktivteter planeras av klienter och personal i syfte att hitta nya och bejaka intressen samt övning i sociala och nyktra sammanhang.

Vi samverkar som ett kollektiv där vi hjälps åt med ekonomisk planering, matlagning, hushållsysslor, städområden, planering av matsedel etc

 


Villa Vita Ekhaga

I en fantastisk miljö med naturen intill knutarna finns Villa Vita, Vadstena. Vår enhet ligger nära Omberg strax söder om Vadstena. Här finns 10 platser för män och kvinnor i separata boenden. På Ekhaga finns möjlighet att i ett litet socialt sammanhang, arbeta med sig själv utifrån beroendeproblematik, psykisk ohälsa, våldsutsatthet / destruktiva relationer, trauman, sorgebearbetning etc.

Vi samverkar med klient och socialsekreterare, och utformar utifrån ett helhetsperspektiv en individuell behandling vilken ska leda till ett sunt och humant liv efter tiden hos oss.

Våra gruppsessioner består av:

 • Återfallsprevention. manualbaserad utifrån KBT-modell
 • Medicinsk yoga
 • Fysisk aktivitet. Utifrån individuella förutsättningar stärks den fysiska hälsan. Kost och hälsa.
 • Kreativ grupp. I vår atelje ges möjligheten att skapa , måla, osv. Där möjlighet ges att i lugn och ro utforska kreativa intressen.
 • Nada öronakupunktur.
 • Processgrupper.
 • Massage
 • ACT och Mindfulness
 • Natur, miljö

Individuella samtal:
Samtalen sker tillsammans med utbildade samtalsterapeuter, 2/v. Utöver dessa samtal så arbetar all personal miljöterapeutiskt. Det som sker i miljön fångas upp i stunden, och hjälp ges till att hitta en förståelse för en eventuell problematik relaterad till sociala sammanhang. På Ekhaga ges stöttning gällande det som klient, och som uppdragsgivare ser som relevant att arbeta med under behandlingstiden. Detta kan vara allt från att se över ekonomi, ta kontakt med myndigheter, vårdärenden ( tandläkare, vårdcentral, lasarett etc), kriminalvårdsärenden/frivård. Ekhaga behandlingshem är ett mindre kollektiv. Det innebär ett samarbete gällande hushållssysslor, städområden, inköp/ekonomi och planering av matsedel etc. Vi sätter rutiner ihop på våra morgonmöten vilket vi har 5 ggr/v. Stöttning och uppföljning gällande dessa uppgifter sker sedan dagligen.


Villa Vita Emilia

Bedriver kvinnobehandling med plats för totalt 7 vuxna kvinnor.

Här finns möjlighet att i ett litet socialt sammanhang, arbeta med sig själv utifrån missbruksproblematik, psykisk ohälsa, våldsutsatthet / destruktiva relationer, trauman etc.

Vi samverkar med klient och socialsekreterare, och utformar utifrån ett helhetsperspektiv en individuell behandling vilken ska leda till ett sunt och humant liv efter tiden hos oss.

Våra gruppsessioner består av:
• Återfallsprevention. manualbaserad utifrån KBT-modell
• Traumaanpassad yoga
• Fysisk aktivitet. Utifrån individuella förutsättningar stärks den fysiska hälsan.
• Kreativ grupp. I vår atelje ges möjligheten att skapa i lera, dreja, måla. Det är ett inslag av mindfulness och skapande, där möjlighet ges att i lugn och ro utforska kreativa intressen.
• Nada öronakupunktur.
• Processgrupper.

Individuella samtal:
Samtalen sker tillsammans med utbildade samtalsterapeuter, 1-2/v. Utöver dessa samtal så arbetar all personal miljöterapeutiskt. Det som sker i miljön fångas upp i stunden, och hjälp ges till att hitta en förståelse för en eventuell problematik relaterad till sociala sammanhang.

På Emilia ges stöd och stöttning gällande det som klient, och som uppdragsgivare ser som relevant att arbeta med under behandlingstiden. Detta kan vara allt från att se över ekonomi, ta kontakt med myndigheter, vårdärenden (kvinnohälsa, tandläkare, vårdcentral, lasarett etc), kriminalvårdsärenden/frivård.

På Emilia finns en auktoriserad körkortslärare. Möjlighet finns att under handledning ta körlektioner.

På Emilia är det tillåtet att under vissa förutsättningar ta med sitt/sina husdjur. Hundar och höns finns på enheten.

Emilia behandlingshem är ett mindre kollektiv. Det innebär ett samarbete gällande hushållssysslor, städområden, inköp och planering av matsedel etc. Vi sätter rutiner ihop på vårt husmöte vilket vi har 1 ggr/v. Stöttning och uppföljning gällande dessa uppgifter sker sedan dagligen.

 

 


Solgården

Solgården är vårt HVB för dig som behöver det lilla sammanhanget. Här får du hjälp med att komma igång med dagliga rutiner, fysisk aktivitet, enskilda samtal och gruppsamtal allt efter dina behov. Solgården kan ta emot personer med LARO och kan i vissa fall hjälpa till med nedtrappning av medicin.


Villa Vita familjehem

Villa Vita familjehem är en integrerad och kompletterade del av insatser för klienter som söker vår hjälp. Familjehemmen finns för att vi respekterar individens unika och över tiden skiftande behov av både närhet och social trygghet.

Ibland behöver våra klienter något annat än ett behandlingshem. Man kan behöva ett ännu mindre sammanhang och ingå i ett familjesystem.

Det kan handla om klienter som  behöver och vill ha behandling samtidigt som de inte klarar det öppna samhället och inte heller känner ett behov av det kollektiva boendet på ett behandlingshem. Här är familjehemmet den trygga basen. I behandlingen ingår individuella samtal med samtalsterapeut. Dessutom kan man komplettera behandlingen med olika insatser såsom exempelvis återfallsprevention.

Det finns fler tillfällen då familjehem kan vara ett alternativ. När man  exempelvis känner att man är klar med behandlingen men inte klar för att flytta ut i samhället, kan ett familjehem under en period vara det bästa. Familjehemmet blir på så sätt en brygga mellan behandlingen och samhället.

 


Villa Marie

Villa Marie är ett drogfritt utslussboende. Tillsammans med klienten samverkar vi med regionen, socialtjänsten samt andra myndighetskontakter för att skapa möjligheter och stöd för klientens återanpassning till samhället. Klientens delaktighet och medbestämmande präglar hela behandlingsprocessen. Vi arbetar utifrån ett flödesschema där det ingår olika skattningar och kartläggningar ex. ADL, fysisk funktionsbedömning, F.I.T. samt återfallsprevention. Vi erbjuder dygnsvård inom boendet eller dagvård i det egna hemmet.


Kunskapscenter / öppenvård

Villa Vitas kunskapsscenter omger alla våra enheter. Här samlar vi kunskap, aktuell forskning och utveckling av behandlingsmetoder. Vi anordnar olika utbildningar samt arbetar med handledninguppdrag.

Vår öppenvård finns placerad i Jönköping. Här finns bl.a. tillgång till Leg. psykoterapeut samt Psykiatriker. Vi har även avtal med Jönköpings Läns Landsting för psykoterapi.

Intresserad av ett studiebesök?

Ta kontakt med oss för att boka in ett besök där vi får presentera vår behandlingsverksamhet för er.

Kontakta oss