Vår historia

Efter att ha jobbat på andra behandlingshem, utbildat, föreläst och anlitats som handledare för personal inom socialt arbete bestämde vi oss för att förverkliga vår dröm om att starta en egen behandlingsverksamhet, Villa Vita. Vi ville skapa en integrerad behandling och verksamhet, en plats för genuina, verkliga möten och relationer. Vår långa erfarenhet av att arbeta med missbruksbehandling och den kunskap vi fått från alla de människor vi arbetat med genom åren hjälpte oss att forma behandlingsinnehållet.

Vi följde våra hjärtan, drevs av vår passion och skapade en verksamhet som kom att bygga på allas delaktighet där vi i en samverkande relation utformade den bästa möjliga behandlingen för varje människas unika situation. 2006 startade vi behandlingshemmet Villa Vita. Idag består Villa Vita av flera verksamhetsområden såsom behandlingshem, familjehem, öppenvård, handledning och utbildning.

Vi fortsätter att utvecklas och specialisera oss i de metoder som forskningen visar ger resultat. Men det viktigaste för oss är att integrera vår metodkunskap med det som är avgörande, dvs förmågan att skapa genuina och verkliga relationer och möten. Vi är specialister och arbetar för att erbjuda bästa möjliga kvalitet i allt det vi gör!

Verksamhetens mål

Att erbjuda en integrerad behandling för att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter att nå de mål som upprättats i den individuella behandlingsplanen.

Att erbjuda kvalificerad handledning och utbildning som en del av organisationens kompetensutveckling.

Att vara ett kunskapsföretag där allas kunskap, ansvar och delaktighet ses som en förutsättning för verksamheten.

Personal

Personalen på Villa Vita har en bred kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med integrerad behandling. Personalgruppen består i huvudsak av högskoleutbildad personal med steg 1 kompetens i psykoterapi samt behandlingspedagoger.

Vår strävan är att vår kunskap och våra värderingar ska synas i allt det vi gör, i bemötandet av klienter och uppdragsgivare, i behandlingsarbetet, i miljön, i kosten osv. Genom öppenhet och flexibilitet, genom dialog med uppdragsgivare och klienter och omvärlden håller vi denna process levande. I relationer kan man förändras och ny kunskap kan skapas genom dialog och samtal.

Kvalitetssäkring

Bakgrund

Ledningen för Villa Vita har deltagit i aktivt behandlingsarbete på HVB-hem sedan 1970-talet och har därmed möjlighet att studera vad som förefallit fungera väl över tiden, och vad som trots de goda intentionerna i efterskott har visat sig mindre välbetänkt. Dessa erfarenheter har vägts samman med nutidens krav på kvalitet i behandlingen (bl a SOSFS 2011:9) och blivit ett dokument som skildrar hur vi ser på begreppet kvalitet och hur vi anser kvalitet inom området ska upprätthållas.

Det är viktigt att notera att det som här följer bygger på erfarenheter av HVB-hem för vuxna, för individer med livsproblem som tar sig uttryck i olika former av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Därmed inte sagt att inte erfarenheterna kan vara till nytta inom andra områden.

Kvalitetsbegreppets omfattning, innehåll och form

När vi arbetar med kvalitet behöver vi se till dess omfattning, dess innehåll och dess form. Omfattningen styr inom vilka områden som vi kontrollerar kvaliteten, innehållet beskriver processen i kvalitetsarbetet och formen beskriver vilka personer som behöver ingå i processen. Det ska sägas att listan inte slutar här, kvalitet kan säkert diskuteras inom flera aspekter men för att vara tydliga gör vi denna avgränsning tills vidare.

Vårt kvalitetsarbete omfattar etik, säkerhet, effekt och samarbete.

Verksamhetsområden

Våra verksamheter har utvecklats i samarbete med våra klienter och uppdragsgivare där vi identifierat och tillgodosett s.k. icke tillgodosedda behov. Vårt unika koncept gör det möjligt att skapa den bästa optimala behandlingen för varje enskild klient.

 

Läs mer om våra verksamhetsområden