Behandling

Behandlingen på Villa Vitas olika enheter är en s.k. integrerad behandling. Det betyder att behandlingen för missbruk och den psykiska ohälsan samordnas – och att det mänskliga helhetsperspektivet sätts i fokus.

Människor som kommer till oss har olika erfarenheter med sig av livet och därmed olika behov av hjälp. Det är därför viktigt för oss att möta varje klient utifrån dennes speciella situation och skapa en unik behandling för varje  unik klient.

Behandlingen på Villa Vita utgår från samtal, både individuella och i grupp, och vi sätter relationen i fokus. Samtalen innefattar bearbetning av missbruksproblematiken samt de psykiska svårigheterna utifrån den helhetssyn som en integrerad behandling grundar sig på. Vårt ideologiska förhållningssätt, vårt samverkande synsätt möjliggör en tillitsfull relation och vi utgår från klientens perspektiv. Detta leder till att vi tillsammans kan göra en behandlingsplan utifrån klientens, uppdragsgivarens och vår samlade kunskap.

Vi har ett integrativt synsätt  vilket betyder att vi kombinerar olika teorier och modeller. Vår teoretiska utgångspunkt är hämtad från  Kognitiv Beteendeterapi, Systemteori, Transaktionsanalys, Psykodynamisk teori, samt Motiverande samtal.

Vårt val av metoder i vårt behandlingsprogram grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet samt följer socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Aktuell forskning stödjer också vårt val att arbeta med integrerad behandling och att arbeta med varje klients problematik utifrån en individuellt anpassad behandling.

”Vår metod är att ha många metoder”

Målgrupp

Vår målgrupp är vuxna män och kvinnor med livsproblem som kan ta sig uttryck i missbruk och psykisk ohälsa.

I bakgrunden kan det finnas en psykisk instabilitet som föranlett missbruket eller s.k. självmedicinering. Det kan handla om ångestproblematik, depression, flykt från smärtsamma upplevelser eller ett sätt att dämpa det som gör ont för att överleva. Det kan också vara missbruket som har föranlett de psykiska svårigheterna. Missbruk leder ofta till psykiska problem, som i sig kan ses som en orsak till fortsatt missbruk.

Vår behandling passar inte tungt kriminellt belastade personer eller personer med svår psykotisk problematik.

Individuell behandling

Olika behovsområden identifieras vid utarbetande av den individuellt anpasssade behandlingsplanen. Dessa områden är:

 • Missbruk
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Känslo och beteendemässig förändring
 • Identitet
 • Familj och sociala relationer/ Nätverk
 • Arbete/studier/sysselsättning
 • Fritid
 • Bostad
 • Ekonomi
 • Självständighet

I tillitsfulla relationer och i en drogfri, trygg och vacker miljö söker vi tillsammans nya möjligheter för klienten att förhålla sig till livet. Behandlingsinslagen kan se olika ut utifrån varje enskild klients unika behov. Exempel på andra behandlingsinslag är nätverksarbete, social planering, arbetsträning, studier, återfallsprevention, Friskvård, läkemedelsnedtrappning, massage, Nada akupunktur.

Våra behandlingsenheter

Sammanhanget och den omgivning vi verkar inom är förutsättningen för att möjliggöra förändring. Med sammanhanget menar vi människorna runt varje klient, bemötande, samverkan och kunskap. Med omgivning menar vi de yttre miljöer vi arbetar inom. Vi värdesätter det vackra inom varje enskild människa och omger oss av vackra miljöer.

Inskrivningsförfarande

Om man är intresserad av att komma till någon av Villa Vitas behandlingsenheter vill vi att man gör ett studiebesök tillsammans med sin uppdragsgivare. Vid studiebesöket informerar vi om vår verksamhet. Vi genomför också en intervju för att göra en bedömning om vi tror att vår behandling passar klientens efterfrågan. Som klient har man efter detta besök möjlighet att själv ta ställning till om man tror Villa Vitas behandling uppfyller det man efterfrågar.

Om alla parter är överens planeras en inskrivningsdag. Vid inskrivningen görs ett inskrivningsamtal där bl.a regler och formalia gås igenom. Tidigt i behandlingen har vi ett möte med uppdragsgivaren för att fastställa behandlingsplanen.

Intresserad av ett studiebesök?

Ta kontakt med oss för att boka in ett besök där vi får presentera vår behandlingsverksamhet för er.

Kontakta oss